راهنمای تعمیرات موبایل

مرجع نرم افزارهای فلشر - فلش سامسونگ ::..
نویسنده : مهدی رضایی - ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢٧
 

مرجع نرم افزارهای فلشر - فلش سامسونگ ::..


C5212 FLASHER
http://rapidshare.com/files/30318939...230_slave_.exe
C5212 master flash file
http://rapidshare.com/files/30320432...IG2_Master.zip
c5212 slave flash
http://rapidshare.com/files/30320657...AIG2_Slave.zip
E1070 FLASHER
http://rapidshare.com/files/30320997..._v1.0_Lite.exe
E1070 bin file
http://rapidshare.com/files/30321049...0XAID2_BIN.zip
E1070 TFS
http://rapidshare.com/files/30321084...0XAID2_TFS.zip
c3050 flasher
http://rapidshare.com/files/30312395...h_20081221.zip
c3050 csc
http://rapidshare.com/files/30316094...3050OXAIH1.zip
C3050 CODE
http://rapidshare.com/files/30318667...C3060XXIF2.zip
C3060 FLASHER
http://rapidshare.com/files/303178185/Optiflash_IH2.zip
C3060 CODE
http://rapidshare.com/files/30318667...C3060XXIF2.zip
C3060 CSC
http://rapidshare.com/files/30318716...3060OXAIE3.zip
c270 flasher
http://rapidshare.com/files/30311445...C_v02_Lite.exe
C270 flash file
http://rapidshare.com/files/303116859/C270XAIE2_BIN.zip
c300 flasher
http://rapidshare.com/files/303118087/C300_MDL_V001.zip
Password for flasher: agerec300
C 300 flASH file
http://rapidshare.com/files/303120894/C300XXFL4_s3.zip
C200 flasher
http://rapidshare.com/files/303110069/Optiflash.rar
C20 flash file
http://rapidshare.com/files/303112111/C20NXXDL2.rar
c260 flasher
http://rapidshare.com/files/303112619/OptiFlash.zip
c260 flash file
http://rapidshare.com/files/303114177/C260XXGC1_s3.zip
B100:
http://rapidshare.com/files/30275084..._OptiFlash.zip
B100 Firmware:
http://rapidshare.com/files/302754561/B100BOHA3.zip
B130:
http://rapidshare.com/files/30275503...23_ST_Lite.exe
B130 BIN:
http://rapidshare.com/files/302756074/B130XAHF4_BIN.zip
B130 TFS:
http://rapidshare.com/files/302756295/B130XAHF4_TFS.zip
B300:
http://rapidshare.com/files/30275745..._OptiFlash.zip
B300 Firmware:
http://rapidshare.com/files/302760028/B300BOHD3_HE5.zip
B320:
http://rapidshare.com/files/302762762/optiflash.zip
B320 BIN:
http://rapidshare.com/files/302767504/B320AOHH2_BIN.zip
B320 CTS:
http://rapidshare.com/files/302767761/B320AOHH2_CTS.zip
B520:
http://rapidshare.com/files/30277061...flash_B520.zip
B520 Firmware:
http://rapidshare.com/files/302779672/B2100VVMIJ2.zip
B2700:
http://rapidshare.com/files/30278115..._CRC_STALL.zip
B2700 Firmware:
http://rapidshare.com/files/302754561/B100BOHA3.zip
B3310:
http://rapidshare.com/files/302796715/Optiflash_IH2.zip
B3310 CSC:
http://rapidshare.com/files/30280754...3310OXAII5.zip
B3310 CODE:
http://rapidshare.com/files/30308543...B3310XXII4.zip
C130:
http://rapidshare.com/files/30308849...h_VALENTI3.zip
C130 Firmware:
http://rapidshare.com/files/303092547/C130XXFG1.zip
C140:
http://rapidshare.com/files/30309686...rrow3_1027.zip
C140 Firmware:
http://rapidshare.com/files/303098434/C140XXGE1_s3.zip
C170:
http://rapidshare.com/files/30309942...ash_070607.zip
C170 Firmware:
http://rapidshare.com/files/30310072...GE1_GE2_s3.zip
C180:
http://rapidshare.com/files/30310163...loader_2.0.exe
C180 Firmware:
http://rapidshare.com/files/303107862/C180AKHD1.zip
__________________

Samsung New Flasher

7:31 PM — TuneHOuse — Labels: Mobile SW Support C5212 FLASHER
http://rapidshare.com/files/30318939...230_slave_.exe
C5212 master flash file
http://rapidshare.com/files/30320432...IG2_Master.zip
c5212 slave flash
http://rapidshare.com/files/30320657...AIG2_Slave.zip
E1070 FLASHER
http://rapidshare.com/files/30320997..._v1.0_Lite.exe
E1070 bin file
http://rapidshare.com/files/30321049...0XAID2_BIN.zip
E1070 TFS
http://rapidshare.com/files/30321084...0XAID2_TFS.zip
c3050 flasher
http://rapidshare.com/files/30312395...h_20081221.zip
c3050 csc
http://rapidshare.com/files/30316094...3050OXAIH1.zip
C3050 CODE
http://rapidshare.com/files/30318667...C3060XXIF2.zip
C3060 FLASHER
http://rapidshare.com/files/303178185/Optiflash_IH2.zip
C3060 CODE
http://rapidshare.com/files/30318667...C3060XXIF2.zip
C3060 CSC
http://rapidshare.com/files/30318716...3060OXAIE3.zip
c270 flasher
http://rapidshare.com/files/30311445...C_v02_Lite.exe
C270 flash file
http://rapidshare.com/files/303116859/C270XAIE2_BIN.zip
c300 flasher
http://rapidshare.com/files/303118087/C300_MDL_V001.zip
Password for flasher: agerec300
C 300 flASH file
http://rapidshare.com/files/303120894/C300XXFL4_s3.zip
C200 flasher
http://rapidshare.com/files/303110069/Optiflash.rar
C20 flash file
http://rapidshare.com/files/303112111/C20NXXDL2.rar
c260 flasher
http://rapidshare.com/files/303112619/OptiFlash.zip
c260 flash file
http://rapidshare.com/files/303114177/C260XXGC1_s3.zip
B100:
http://rapidshare.com/files/30275084..._OptiFlash.zip
B100 Firmware:
http://rapidshare.com/files/302754561/B100BOHA3.zip
B130:
http://rapidshare.com/files/30275503...23_ST_Lite.exe
B130 BIN:
http://rapidshare.com/files/302756074/B130XAHF4_BIN.zip
B130 TFS:
http://rapidshare.com/files/302756295/B130XAHF4_TFS.zip
B300:
http://rapidshare.com/files/30275745..._OptiFlash.zip
B300 Firmware:
http://rapidshare.com/files/302760028/B300BOHD3_HE5.zip
B320:
http://rapidshare.com/files/302762762/optiflash.zip
B320 BIN:
http://rapidshare.com/files/302767504/B320AOHH2_BIN.zip
B320 CTS:
http://rapidshare.com/files/302767761/B320AOHH2_CTS.zip
B520:
http://rapidshare.com/files/30277061...flash_B520.zip
B520 Firmware:
http://rapidshare.com/files/302779672/B2100VVMIJ2.zip
B2700:
http://rapidshare.com/files/30278115..._CRC_STALL.zip
B2700 Firmware:
http://rapidshare.com/files/302754561/B100BOHA3.zip
B3310:
http://rapidshare.com/files/302796715/Optiflash_IH2.zip
B3310 CSC:
http://rapidshare.com/files/30280754...3310OXAII5.zip
B3310 CODE:
http://rapidshare.com/files/30308543...B3310XXII4.zip
C130:
http://rapidshare.com/files/30308849...h_VALENTI3.zip
C130 Firmware:
http://rapidshare.com/files/303092547/C130XXFG1.zip
C140:
http://rapidshare.com/files/30309686...rrow3_1027.zip
C140 Firmware:
http://rapidshare.com/files/303098434/C140XXGE1_s3.zip
C170:
http://rapidshare.com/files/30309942...ash_070607.zip
C170 Firmware:
http://rapidshare.com/files/30310072...GE1_GE2_s3.zip
C180:
http://rapidshare.com/files/30310163...loader_2.0.exe
C180 Firmware:
http://rapidshare.com/files/303107862/C180AKHD1.zip


Samsung New Flasher

6:10 PM — TuneHOuse — Labels: Mobile SW Support E300 FLASHER
http://rapidshare.com/files/304521457/OptiFlash36.zip
E300 FLASH
http://rapidshare.com/files/304534531/E300BWDI1.zip
E310 FLASHER
http://rapidshare.com/files/304542602/MdlAgere_v111.zip
E310 FLASH FILE
http://rapidshare.com/files/304547906/E310BUDI3.zip
E330N FLASH FILE
http://rapidshare.com/files/304573385/E330NXAEH2.zip
E250D FLASHER
http://rapidshare.com/files/30448279...tfs4_v1.3_.exe
E250D FLASH
http://rapidshare.com/files/304488390/E250DBOGH4.rar
E250i flasher
http://rapidshare.com/files/30449015..._v1.6_CS3_.zip
E250i flash file
http://rapidshare.com/files/304516816/E250iXAIG1.zip
E210 FLASHER
http://rapidshare.com/files/30441598...flash_E210.zip
E210 FLASH FILE
http://rapidshare.com/files/304422825/E210XXHC1_S3.zip
E210 CTS FILE
http://rapidshare.com/files/304423690/E210XXHC1_CTS.zip
E250 FLASHER
http://rapidshare.com/files/30442656...0XAFJ4_2nd.zip
E250 BIN FILE
http://rapidshare.com/files/304429683/E250RBGD1_BIN.zip
E250
http://rapidshare.com/files/304478960/E250RBGD1_TFS.zip
E210 FLASH FILE
http://rapidshare.com/files/304422825/E210XXHC1_S3.zip
E210 CTS FILE
http://rapidshare.com/files/304423690/E210XXHC1_CTS.zip
E250 BIN FILE
http://rapidshare.com/files/304429683/E250RBGD1_BIN.zip
E250
http://rapidshare.com/files/304478960/E250RBGD1_TFS.zip
E200 flash file
http://rapidshare.com/files/304402903/E200XAGF1.zip
E2100b FLASHER
http://rapidshare.com/files/30440642...C_BIN16MB_.exe
E2100b bin file
http://rapidshare.com/files/30440992...BXAID3_BIN.zip
E2100b tfs file
http://rapidshare.com/files/30441156...BXAID3_TFS.zip
D900İ flasher
http://rapidshare.com/files/30406981...tfs4_v1.6_.zip
D900İ tfs Bin
http://rapidshare.com/files/30407490...IXAHB1_BIN.zip
D900İ tfs
http://rapidshare.com/files/30408559...iXAHB1_TFS.zip
E100 Flasher
http://rapidshare.com/files/30411203...ownVer3.2a.zip
E100 Flash file
http://rapidshare.com/files/304389953/E100AODB2.zip
S3310 Downloader
http://www.mediafire.com/?2zvvl4ntodz
C178_OptiFlash Flasher
http://www.MegaShare.com/1641016
C178B Flash file
http://www.MegaShare.com/1641037
C178 Flash file
http://www.MegaShare.com/1641044
B100 flasher
http://rapidshare.com/files/30275084..._OptiFlash.zip
B100 FLASH FILE
http://rapidshare.com/files/302754561/B100BOHA3.zip
D900E flasher
http://rapidshare.com/files/30405790...3disk_CS3_.exe
D900E flash
http://rapidshare.com/files/304066993/D900EXAID4.rar
D780 MASTER flash
http://rapidshare.com/files/30401772...HG2_Master.zip
D780 SLAVE flash
http://rapidshare.com/files/30401876..._HG2_Slave.zip
D800 FLASHER
http://rapidshare.com/files/304022673/Downloader.zip
D800 flash file
http://rapidshare.com/files/304044598/D800.zip
D600E flasher
http://rapidshare.com/files/30398909...r_v18_Lite.exe
D600E flash file
http://rapidshare.com/files/303999199/D600EBOFA2.zip
D720 AP driver
http://rapidshare.com/files/30400042...r_n_Driver.zip
D720 downloader
http://rapidshare.com/files/30400069..._optiflash.zip
D720 flash fıle
http://rapidshare.com/files/304005544/D720XXEI2.rar
D520 flasher
http://rapidshare.com/files/30367984...0109_S02_1.zip
D520 FLASH file
http://rapidshare.com/files/303690007/D520XXFC4.zip
D600 flasher
http://rapidshare.com/files/30369297...r_v18_Lite.exe
D600 flash file
http://rapidshare.com/files/303707475/D600BWEI2_EK1.zip
D410 flasher
http://rapidshare.com/files/303663221/OptiFlash36_1.zip
D410 FLASH
http://rapidshare.com/files/303667423/D410BWDE1.zip
D500 Flasher
http://rapidshare.com/files/30366830...tSetup_108.zip
D500 FLASH
http://rapidshare.com/files/303675157/D500AOEB1.zip
E710 FLASHER
http://rapidshare.com/files/30547850..._4_1_.13_T.zip
E710 FLASH FILE
http://rapidshare.com/files/305484058/E710XXEH1.zip
E700 FLASHER
http://rapidshare.com/files/30544951...ownVer3.2a.zip
E700 FLASH FILE
http://rapidshare.com/files/305450958/E70AOWI1_WK2.rar
E630 FLASHER
http://rapidshare.com/files/305445502/MdlSysol_104.zip
E630 FLASH FILE
http://rapidshare.com/files/305447280/E630XAEB1.zip
E610 FLASHER
http://rapidshare.com/files/305409267/optiflash3_6.zip
E610 FLASH FILE
http://rapidshare.com/files/305412637/E610XXDL6.zip
E600 FLASHER
http://rapidshare.com/files/305396071/OptiFlash36_1.zip
E600 FLASH FILE
http://rapidshare.com/files/305399758/E600BWDG2.zip
E590 FLASHER
http://rapidshare.com/files/30537519...tfs4_v1.6_.exe
E590 FLASH
http://rapidshare.com/files/305378425/E590XWGF3.zip
E570 FLASHER
http://rapidshare.com/files/30535853...AquaS_0925.zip
E570 FLASH FILE
http://rapidshare.com/files/305363782/E570XXGD1_BIN.zip
E500 FLASHR
http://rapidshare.com/files/30535107...loader_v18.exe
E500 FLASH FILE
http://rapidshare.com/files/305355624/E500XAFJ1.zip
E380 FLASHER
http://rapidshare.com/files/30496596...loader_v18.exe
E380 FLASH
http://rapidshare.com/files/304974434/E380AOFH3.zip
E370 flasher
http://rapidshare.com/files/30487010...llChecksum.exe
E370 flash file
http://rapidshare.com/files/304955134/E370XAFD2.zip
F480İ flasher
http://rapidshare.com/files/30361069...53_Nand3G_.exe
F480i bin file
http://rapidshare.com/files/30361998...IAOII2_BIN.ZIP
F480i tfs file
http://rapidshare.com/files/30363458...IAOII2_TFS.ZIP
M110 Flash file
http://rapidshare.com/files/303639672/M110AMGL1.zip
P310 flasher
http://rapidshare.com/files/30364149...ash_060722.zip
P310 FLASH
http://rapidshare.com/files/303662398/P310AOGD1.zip
F210 flasher
http://rapidshare.com/files/30325546...210_070809.zip
F210 fLASH file
http://rapidshare.com/files/303513616/F210XXGJ3.rar
F300 flasher
http://rapidshare.com/files/30351841...lipper_S06.zip
F300 flash file
http://rapidshare.com/files/303526256/F300XXGCG.zip
F330 Flasher
http://rapidshare.com/files/30353605...ader_V5.30.exe
F330 flash file
http://rapidshare.com/files/303576248/F330BOGIA.rar
F110 flasher
http://rapidshare.com/files/30322282...LC_a____b_.zip
F110 bin file
http://rapidshare.com/files/303226173/F110XAHD1_BIN.zip
F110 TFS
http://rapidshare.com/files/303235647/F110XAHD1_TFS.zip
F200 new flasher
http://rapidshare.com/files/30324058...8Sharp_new.zip
F200 OLD FLASHER
http://rapidshare.com/files/30324178...T_MDL_V001.zip
F200 flash file
http://rapidshare.com/files/30325226...GG1_GG4_s3.zip
E1360B flasher
http://rapidshare.com/files/30321641...C_v04_Lite.exe
E1360B bin
http://rapidshare.com/files/30321782...D3_ID4_BIN.zip
E1360B tfs
http://rapidshare.com/files/30321807...D3_ID4_TFS.ZIP
E2120 FLASHER
http://rapidshare.com/files/30321898..._v1.0_Lite.exe
E2120 bin file
http://rapidshare.com/files/30322085...0XAIH1_BIN.zip
E2120 tfs file
http://rapidshare.com/files/30322246...0XAIH1_TFS.zip
E1110 flasher
http://rapidshare.com/files/30321320...C_8MB_Lite.zip
E1110 Bin
http://rapidshare.com/files/30321386...0XAHJ3_BIN.zip
E1110 tfs
http://rapidshare.com/files/30321450...0XAHJ3_TFS.zip
E1310B flasher
http://rapidshare.com/files/30321482...C_v04_Lite.exe
E1310B bin
http://rapidshare.com/files/30321602...BXAID2_BIN.zip
E1310B tfs
http://rapidshare.com/files/30321618...BXAID2_TFS.ZIP
E1080 FLASHER
http://rapidshare.com/files/30321109..._v1.0_Lite.exe
E1080 BIN
http://rapidshare.com/files/30321167...0XAIG5_BIN.zip
E1080 TFS
http://rapidshare.com/files/30321188...0XAIG5_TFS.zip
E1100 FLASHER
http://rapidshare.com/files/30321219...C_8MB_Lite.zip
E1100 Bin file
http://rapidshare.com/files/30321271...0XAIE1_BIN.zip
E1100 tfs file
http://rapidshare.com/files/30321288...0XAIE1_TFS.zip